Telefon / WhatsApp

+36-70-221-5544

Email

info@kikelet.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

8:00 -18:00

Adatvédelem

I. Adatkezelők
Kormos Ágnes EV
székhelye: 2120 Dunakeszi, Kikelet utca 1.
Egyéni vállalkozói szám: EV820954
adószám: 73267094-2-33
telefonszám: 06/27342554
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64907/2013, NAIH-64908/2013.
(a továbbiakban: a „Vállalkozás”)
 
A Vállalkozás tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Vállalkozás hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve a szálláshelyen papíralapon is elérhető.

A Vállalkozás, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Vállalkozás a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Vállalkozás az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Vállalkozás kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Vállalkozás csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Vállalkozás tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Vállalkozás megbízásában, vagy a Vállalkozásgal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

II. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

III. Adatkezelések

III.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Vállalkozás a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a III.7. pont tárgyalja.

III.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Vállalkozás az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
megszólítás (kötelező mező);
keresztnév,
vezetéknév;
cím (cím, település, irányítószám, ország);
e-mailcím;
telefonszám;
mobiltelefonszám;
hitelkártya/bankkártya típusa;
hitelkártyaszám/bankkártya szám,
hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyaVállalkozás által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

III.1.2. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozás az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
családi és utónév,
lakcím
állampolgárság (statisztikai célból)
születési hely és idő
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
úti okmány (útlevél) azonosító adata
szálláshely címe,
szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
vízum, tartózkodási engedély száma,
beutazás időpontja, helye
Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
Az EGT tagállamai:
az Európai Unió tagállamai,
Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Vállalkozás a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Vállalkozás hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a III. 7. pontban foglaltak az irányadóak.

III.1.6. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a Vállalkozás csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat biztonságos rendszerben, illetéktelen személynek hozzáférhetetlen helyen tárolja. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében minden elérhető biztonsági intézkedést megtesz. Kijelentkezést követő 72 órán belül a kártyaadatokat véglegesen és visszavonhatatlanul megsemmisítjuk.

III.5. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

A panzió szolgáltatásairól a Vállalkozásnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online és papír alapú vendég kérdőív, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
név;
látogatás dátuma;
szobaszáma;
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám);
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Vállalkozás által a vendég részére történő válaszadás lehetőségét szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Vállalkozás statisztikai célokból is felhasználhatja.

A Vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Vállalkozás a panasz kivizsgálását követő 5 (Öt) munkanapon belül törli.

III.6. Kamerarendszer

A Vállalkozás által üzemeltetett panzió területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a panzióban kaphat.

III.7. Hírlevél   

A Vállalkozás hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Vállalkozás az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön.

A megadott személyes adatokat a Vállalkozás külön listán, a Vállalkozás részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Vállalkozás arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Vállalkozás legújabb akcióiról. 

A Vállalkozás kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, illetve a vállalkozás e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.


III.8. Facebook oldal

A Vállalkozás elérhető a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja a Kikelet Panzió weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Vállalkozás Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Vállalkozás híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A hírlevélre a III.7.pontban foglaltak érvényesek.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a III. 4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Vállalkozás honlapjára. Az adatkezelés a III.1. pontban foglaltak szerint folyik.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

III.9. Weboldal látogatási adatok

III.9.1. Hivatkozások és linkek
A Vállalkozás weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Vállalkozás üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Vállalkozásnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

III.9.2. Analitika, cookie-k
A Vállalkozás a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A Vállalkozás az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

III.10. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Vállalkozással. Az üzeneteket a Vállalkozás az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és 5 (Öt) évig tárolja.

III.11. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

A Vállalkozáshoz bármilyen formában álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Amennyiben az érintett az ilyen személyes adatok kezelését kifejezetten megtiltja, az ilyen adatokat a Vállalkozás törli. Illetéktelen személynek vagy harmadik félnek az adatokat természetesen semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

IV. Adatbiztonság

A Vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.


V. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

V.1. Tájékoztatás

Az érintett a vállalkozás email címére, vagy a Vállalkozás nevére és címére (Kikelet Panzió, 2120 Dunakeszi, Kikelet utca 1.. )  eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Vállalkozás – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Vállalkozás írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

V.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalkozás rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalkozás helyesbíti.

A helyesbítésről a Vállalkozás értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a  VII.1. pontban foglaltak irányadóak.

V.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi törvényben foglaltak irányadóak.

V.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

V.5. Kártérítés

A Vállalkozás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Vállalkozás felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Vállalkozás mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VI. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozás fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

A Vállalkozás a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Copyright © 2022 Kikelet Panzió Dunakeszi – All Rights Reserved.